top of page

Onderneming

Boosten BrandVeiligheidsAdvies heb ik in mei 2016 opgericht. Een onafhankelijk adviesbureau met als doel opdrachtgevers te adviseren over de brandveiligheids­voorzieningen, die in een gebouw noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke regelgeving zoals vastgelegd in het Bouwbesluit, etc. Of indien de gebouweigenaar/gebruiker een hoger veiligheidsniveau nastreeft op welke wijze aan dit hogere niveau voldaan kan worden.

Het betreft dan zowel bouwkundige, installatietechnische als organisatorische aspecten, waarbij een integraal advies het doel is. Zo kunnen bijvoorbeeld minder organisatorische voorzieningen (kleinere BHV-organisatie) nodig zijn, indien gekozen wordt voor extra bouwkundige en/of installatietechnische voorzieningen.

 

Het advies kan een compleet pakket zijn, waarbij vanaf de ontwerpfase van een gebouw geadviseerd wordt over de indeling van een gebouw in brandcompartimenten, vluchtroutes. Voor de aanvraag  van de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) een brandveiligheidsrapport opgesteld wordt, waarin aangegeven wordt welke bouwkundige en installatietechnische voorzieningen uit brandveiligheidsoogpunt noodzakelijk zijn. Tijdens de uitvoeringsfase controle-opnames in het gebouw lopen, waarvan in foto-rapporten aandachtspunten met betrekking tot brandveiligheid aangegeven worden, bijvoorbeeld met betrekking tot de afdichting van doorvoeringen van leidingen, etc. in brandwerende scheidingsconstructies. En ten behoeve van het uiteindelijke gebruik van het gebouw kan een gebruiksmelding gedaan worden of een gebruiksvergunning aangevraagd worden en/of een ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden gemaakt worden.

Het kunnen ook specifieke adviesopdrachten zijn. Bijvoorbeeld berekeningen uitvoeren voor een architectenbureau, dat niet beschikt over de software voor gespecialiseerde berekeningen, zoals ontruimingsberekeningen, brandoverslagberekeningen (waarmee bepaald wordt welke ramen in de gevel van een gebouw brandwerend uitgevoerd dienen te worden). Of voor een gebouweigenaar/gebruiker bij een bestaand gebouw een opname uitvoeren om te controleren of de brandwerende scheidingen en overige brandveiligheidsaspecten voldoen aan de regelgeving. Bijvoorbeeld alvorens besloten wordt om het gebouw te kopen of huren.

In het menu advieswerkzaamheden (link) is een uitgebreide toelichting op de advies­werkzaamheden opgenomen.

 

Een ander belangrijk aspect van het advieswerk zal het onderbouwen van gelijkwaardige oplossingen zijn. Dit is een mogelijkheid die het Bouwbesluit biedt, indien middels de gebruikelijke methodes niet aangetoond kan worden dat aan bepaalde basiseisen voldaan wordt. Indien dan op een andere manier onderbouwd wordt dat een vergelijkbaar niveau uit bijvoorbeeld brandveiligheidsoogpunt gerealiseerd wordt dan beoogd volgens het Bouwbesluit, wordt deze gelijkwaardige oplossing toegestaan. Hierin heb ik een ruime ervaring. Een toelichting op gelijkwaardige oplossingen, die ik voor projecten onderzocht heb of toegepast zijn, staat in het menu gelijkwaardige oplossingen (link).

 

Voor de start van Boosten BrandVeiligheidsAdvies ben ik ca. 24 jaar werkzaam geweest  bij adviesbureaus. In het begin van mijn carrière heb ik me vooral met bouwfysica en akoestiek bezig gehouden. De laatste 12 jaar heb ik me gespecialiseerd in brandveiligheid. Een overzicht van de projecten, waarbij ik als adviseur brandveiligheid betrokken was, is opgenomen in het menu projectervaring (link).

 

Ing. Eric P.J. Boosten

bottom of page